Industriaktiviteten økte litt i desember

Industriaktiviteten økte litt i desember

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 51,7 i desember og indikerer dermed at
industriaktiviteten steg litt fra november. Indeksen steg med 1,6 poeng fra november. Det var
særlig delindeksen for nye ordre som trakk opp, og bidro med ett poeng til bedringen i PMI.
Sysselsettingsindeksen steg noe, mens produksjonsindeksen avtok. Et veid gjennomsnitt av disse
tre delindeksene steg med 1,2 poeng til 50,9. Indeksen for priser på innkjøpsvarer steg med 0,5
poeng til 57,6. Indeksen tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger, selv om indeksen er litt lavere
enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Kontaktene viser til at prisene har steget på valuta, strøm og
gass. Noen peker på at kronesvekkelsen det siste året sammen med fallende etterspørsel har gitt
kraftig redusert lønnsomhet. Det var 69 bedrifter som svarte i undersøkelsen i desember.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 49,9 i desember, ned fra 50,8 i november. I 2023 var denne indeksen i
gjennomsnitt 51,1.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 49,8 i desember, opp fra 46,5 i november. Indeksene for
hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 48,6 og 45,1.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 53,8 i desember, opp fra 53,1 i november. Med unntak for juli har
denne delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 0,9 poeng til 48,1 i desember. En lav indeks
betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet og bidrar til lavere
hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer var 36,7 i desember, ned fra 42,5 i november.
En lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks. I
desember bidro denne delindeksen til å øke hovedindeksen med 0,6 poeng. Lager av
sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 2,1 poeng til 44,5 i desember.