Industriaktiviteten holder seg oppe inn i 2024

Industriaktiviteten holder seg oppe inn i 2024

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 50,7 i januar og indikerer dermed at
industriaktiviteten økte litt fra desember. Indeksen avtok likevel med 0,8 poeng fra desember.
Det var særlig delindeksen for nye ordre som falt tilbake, etter oppgang de siste månedene. For
øvrig var det en nedgang også for indeksene for produksjon og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt
av disse tre delindeksene avtok med 2,9 poeng til 47,8. Lavere lager av innkjøpte varer assosieres
med økt etterspørsel og bidrar til å øke hovedindeksen. Flere kontakter viste imidlertid til et ønske
om å redusere lagerbeholdningen og noen trakk frem kapitalkostnader eksplisitt. Dette peker
mot at det underliggende bildet kanskje er litt svakere enn det hovedindeksen gir uttrykk for.
Indeksen for priser på innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 58,6. Det var 65 bedrifter som svarte
i undersøkelsen i desember.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 49,3 i januar, ned fra 50,0 i desember. I 2023 var denne indeksen i
gjennomsnitt 51,1.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 43,8 i januar, ned fra 49,3 i desember. Indeksene for hjemmemarkedsog
eksportordre endte på henholdsvis 46,7 og 43,8.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 51,7 i januar, ned fra 53,5 i desember. Med unntak for juli har denne
delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 7,2 poeng til 56,0 i januar. En høy indeks betyr
lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med økt aktivitet og bidrar til en høyere
hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 35,0 i januar, ned fra 37,4 i desember. En
lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks. Lager av
sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 5,3 poeng til 38,8 i januar.